Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs

Hartmut Peters aus Bremen. 

Ein superdetailliertes Modellbahn mit viele andere sachen als Züge. Wunderschön. Anbei eine Auswahl aus über 400 Bilder. sehe mehr auf www.hadel.net.

 

  Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs

 

 

 

  Marc Donda, France, HOm

                    

                                                                         modele de Mr Cyril Ducrocq

                                    montage a été effectué conjointement avec M. Dominique Buraud.

 

  Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs

 

 

 

Peter Gradussen, HOe, Carlsfeld.

Beschrijving van de modelbaan

De modelbaan bestaat nu uit 3 gedeelten naar voorbeelden uit Saksen, die later samen één modelbaan vormen. Het tijdperk is de epoche 2, zo rond 1930.

Het bestaande gedeelte bestaat uit gedeelten van de smalspoorlijn tussen Wilzschhaus en Carlsfeld in het westelijke Ertsgebergte. Deze lijn kenmerkte zich door het grote hoogteverschil. Nagebouwd zijn de halte Wilzschmühle en het station Carlsfeld.

De baan bevindt zich aan boord van een binnenvaartschip en is daarom niet permanent opgebouwd. Gekozen is voor een opbouw in modules. Zo kan er, afhankelijk van de tijd, gekozen worden voor verschillende opstellingen. De baan heeft volledig opgebouwd een lengte van 9 meter. Dit is inclusief een schaduwstation met vier sporen.

Aan het einde van 2008 is er voor ons gezin een huis klaar. De zolder is voor de modelbaan gereserveerd. Vooruitlopend hierop ben ik begonnen aan een spoorwisselstation met normaal- en smalspoor. Het voorbeeldstation is Wilzschhaus (Schönheide-Süd).   Tijdens de bouw hiervan hebben de beide zonen, Bram en Wouter, het idee opgevat om zelf ook een station te bouwen. Een zeer mooi idee. Bij het bladeren door diverse boeken zijn we uitgekomen op het station van Schönheiderhammer (Schönheide-Ost). Dit station kenmerkt zich door plaatsgebrek. Ideaal voor de modelbouwer dus. De bouwtijd bedraagt tot nu toe 10 jaar voor de smalspoorbaan.  Deze baan is gemaakt volgens de normen van de Fremo met een tafelhoogte van 110 cm. Het railmateriaal stamt van Roco, Technomodell. Voor Carlsfeld zijn de rails en de wissels zelfgebouwd met code 55 railprofielen.

Het station van Wilzschhaus wordt in het normaalspoorgedeelte voorzien van Peco code 75 rails met vergrote bielsafstand. De wissels worden opgebouwd met behulp van Weller onderdelen. In het smalspoorgedeelte wordt weer alles zelfgebouwd met code 55 profielen.

De wissels zijn in Wilzschhaus alle handbediend. Voor Schönheiderhammer is gekozen voor Tillig Elite. Hierop rijdt materieel met RP 25 en NEM wielen. De bouw met deze rails gaat snel. De smalspoorbaan wordt analoog bestuurd met de Z-schakeling van Fremo.De normaalspoorbaan wordt digitaal bestuurd. Het materieel bestaat voor de smalspoorbaan uit locomotieven van Bemo, Glöckner, Modelloco en Technomodell. Alle locomotieven en wagons zijn voorzien van Fleischmann spoor N kortkoppelingen.

Voor het normaalspoor zijn locomotieven en wagons beschikbaar van Piko, Gützold, Westmodel, Roco en Fleischmann. Het materieel heeft hoofdzakelijk Saksische oorsprong.

Bram en Wouter hebben een Class 66 en een BR 294. Natuurlijk kan dat ook. Dat zijn immers de treinen die zij kennen.

Het landschap is geseneden uit hardschuim. Het voordeel is dat bomen en struiken eenvoudig bevestigd kunnen worden. De bomen en naaldbomen zijn zelfgemaakt. Een leuke bezigheid die veel variatie opleverd. Het strooigoed is van Woodland Scenics.

Ook de gebouwen zijn zelfgebouwd, of anders omgebouwd uit bouwsets. Er is niet naar gestreefd om een station voor honderd procent na te bouwen. Dat zou alleen al vanwege de ruimte niet gaan. Bedoeling is plezier te hebben in het bouwen van de modelbaan. Al doende leer je hierdoor nieuwe vaardigheden. En per slot van rekening is dat de uitdaging.

Peter, Bram en Wouter Gradussen.

 

Wilzschhaus en de rest van de wereld (2009) Wilzschhaus

Beschreibung

Die Modellbahn existiert jetzt aus drei Teilen nach sächsischen Vorbilder. Später bilden diese Teilen zusammen einen Modellbahn. Es wird gebaut in der Epoche II, in den Zeitraum un 1930. Das existierende Teil zeigt Motiven der Schmalspurlinie zwischen Wilzschhaus und Carlsfeld im Westerzgebirge. Diese Linie kennzeichnet sich durch den großen zu überwindenden Höhenunterschied. Nachgebaut sind die Haltestelle Wilzschmühle und den Bahnhof Carlsfeld.

Die Modellbahn befindet sich auf einem Binnenschiff und kann deswegen nicht  permanent aufgebaut werden. Deswegen ist für einen Bau in Modulen entschieden. Abhängig von der verfügbaren Zeit kann die Bahn in verschiedene Aufstellungen aufgebaut werden. Die Maximallänge ist 9 Meter. Das ist inklusive ein Schattenbahnhof mit vier Gleisen.

 

Ab Ende des Jahres 2008 steht für unsere Familie ein Haus zur Verfügung. Der Dachboden steht für die Modellbahn zur Verfügung. Vorauslaufend wird zur Zeit ein Spurwechselbahnhof gebaut. Dies ist Wilzhhaus (Schönheide-Süd). 

Während der Bau haben beide Söhne, Bram und Wouter, die Idee bekommen selber auch einen Bahnhof zu bauen. Das war ein schöner Plan. Beim durchblättern von diversen Bücher für mögliche Pläne sind wir auf den Bahnhof Schönheiderhammer (Schönheide-Ost) gekommen. Dieser Bahnhof kennzeichnet sich durch Platzmangel. Also ideal für den Modellbauer.  

Die Bauzeit beträgt bis jetzt 10 Jahren für die Schmalspurbahn.

Diese Bahn ist gebaut nach den Normen der Fremo mit einer Tischhöhe von 110 cm.

Das Gleismaterial stammt von Roco und Technomodell. Für Carlsfeld sind die Gleisen und Weichen selber gebaut aus Code 55 Profilen.

Der Bahnhof von Wilzschhaus wird im Normalspurteil versehen mit Peco Code 75 Profilen mit vergrößerten Schwellenabstand. Die Weichen werden hergestellt mit Hilfe von Weller Schwellenrosten. Im Schmalspurteil wird wieder alles selber gebaut mit Code 55 Profilen.

Die Weichen werden in Wilzschhaus alle mitels Stellstange handbedient.

Für Schönheiderhammer ist die Wahl gefallen auf das Gleissystem von Tillig Elite. Auf diesen Gleisen fahren Züge sowohl mit RP 25 Räder als mit Rädern nach NEM. Der Bau mit diesen Gleisen geht schnell von sich.

Die Schmalspuranlage wird analog gefahren mit der Fremo Z-Schaltung.

Die Normalspurbahn ist digital gesteuert mit den Roco-Lokmaus.

Das rollende Material beseht für die Schmalspurbahn aus Lokomotiven von Bemo, Glöckner, Modelloco und Technomodell. Alle Lokomotiven und Wagen sind mit Spur N Kurzkupplungen von Fleischmann versehen.

Für das normalspurige Teil sind Lokomotiven und Wagen verfügbar von Piko, Gützold, Westmodel, Roco und Fleischmann. Das Material hat hauptsächlich sächsischen Ursprung.

Bram und Wouter haben aber auch eine Class 66 und eine Br 294. Das sind ja auch die Lokomotiven die sie kennen.

 

Die Landschaft ist aus Hartschaum geschnitten. Der Vorteil liegt darin das Bäume und Sträucher einfach eingesteckt werden können. Die Laubbäume und Nadelbäume sind selbergemacht. Eine schöne Beschäftigung die viel Vartiation bringt. Es wird viel Material von Woodland Scenics verwendet.

Auch die Gebäude werden vielfach selber gemacht, oder zumindest abgewandelt aus Bausätze.

Es ist nicht versucht worden um einen Bahnhof akribisch nach zu bauen. Das würde alleine schön aus Platzmangel nicht gehen. Vielmehr ist es Ziel Spaß am bauen der Modellbahn.

Dadurch lernt man immer wieder neue Fähigkeiten und eben das ist der Herausforderung.

 

Peter, Bram und Wouter Gradussen.

Schönheidehammer  

 

2012 neue Strecke
bis 2015 februar

  Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs